Merná (hmotnostná) tepelná kapacita látky + domáca úloha

09.11.2009 17:09

Ked dve telesá z rôznych látok, ale s rovnakou hmotnosťou prijmú rovnaké teplo, ich teplota sa nezvýši rovnako. Napr: ked to isté teplo prijme 1kg železa a tiež 1kg vody, teplota železa sa zvýši viac. Túto vlastnosť vyjadruje fyzikálna veličina, ktorá sa nazýva merná (hmotnostná) tepelná kapacita látky. Označuje sa malým písmenom c. Teplo Q, ktoré prijme látka pri zvýšení závisí priamoúmerne od hmotnosti látky, prírastku teploty a mernej tepelnej kapacity látky. Platí vzorec: Q=c.m.ΔT [Q]=J, [m]=kg, [ΔT]=K, [c]=J/kg K,  

Vyjadríme si mernú tepelnú kapacitu zo vzorca:

Q=c.m.ΔT  /:m

Q:m=c.ΔT  /: ΔT

Q:m.(ΔT)=c 

Pre mernú tepelnú kapacitu látky vody platí: c=4180 J/kg K

Zo vzťahu pre teplo Q môžeme pre MTK napísať: c=Q/m.(ΔT)

Keď zohrejeme 1kg vody o 1°C, teda o 1 K, voda prijme nasledovné teplo:

Q=c.m.ΔT

Q=4180J/kg K. 1kg . 1Kg=4180 J

 

Domáca úloha:

Bazén má dĺžku 100m, šírku 6m a hĺbku 2m. Aké teplo prijme voda v plnom bazéne, ked sa zvýši jeho teplota z 10°C na 25°C?

(ppl, toto je nejaký čudný príklad, mne vyšiel výsledok na 75 240 000 000 J !!!) 

 

—————

Späť