Priame a nepriame pomenovania

08.11.2009 15:33

Jazykový text môže byť:

a)vecný-bez nepriamych,obrazných pomenovaní ,skutočnosť pomenúva priamo

b)umelecky ladený-skutočnosť pomenúva nepriamo,poukazuje na skutočnosť pomocou umeleckých prostriedkov

Medzi základné ,umelecké prostriedky nepramych pomenovní patria :

a)prirovnanie:porovnanie jedneho predmetu, veci z druhou

b)metafora:prenášanie vlasností predmetov na základe vonkajšej podobnosti

c)personyfikácia:prenášanie vlastností ludí na zvieratá

d)metonýmie:prenášanie pomenovania z jednej veci na celkom

e)epiteton:básnický prívlastok 

—————

Späť