Riečna sieť SR

04.11.2009 17:20

-riečna sieť: sústava vodných tokov, ktoré odvádzajú povrchovú aj podpovrchovú vodu 

-povodie: územie, z ktorého rieka odvádza povrchovú aj podpovrchovú vodu

    -povodie Dunaja: 96% vody a riek SR

    -povodie Visly: 4% vody a riek SR

-rozvodie: hranica medzi povodiami

     -na SR sa nachádza hlavné európske rozvodie (medzi riekami Dunaj a Visla)

-úmorie: územie, z ktorého rieky odvádzajú povrchovú aj podpovrchovú vodu do toho istého mora

     -slovenské rieky patria len k úmoriu Čierneho a Baltského mora

-ústie: miesto, kde sa rieka vlieva do inej rieky alebo do jazera, mora

 

POVODIE DUNAJA:

1. Morava (Myjava, Rudava)

2. Malý Dunaj - rameno Dunaja

3. Váh (Belá, Revúca, Turiec, Rajčianka, Orava, Varínka, Kysuca, Nitra (Žitava) )

4. Hron (Slanica, Sikenica)

5. Ipeľ (Krtíš, Krupinica)

6. Slaná (Muráň, Blh, Rimava) + Bodva

7. Hornád (Hnilec, Torysa)

8. Bodrog (Laborec, Latorica, Ondava, Topľa, Uh, Cirocha)

9. Tisa=5 km (najkratšia)

 

POVODIE VISLY:

1. Poprad

2. Dunajec

 

Režim odtoku riek:

1. Vysokohorský=snehový: Dunaj, Belá, pramene Váhu (Biely, Čierny Váh)

 2. Stredohorský=snehovo-dažďový: Hron, Ipeľ, Hnilec, Nitra, Slaná 

 3. Nížinný=daždivý: Morava, Žitava, prítoky Bodrogu, Tisa

 

 

 

—————

Späť